URL

POST https://{gatewayIp}:port/api/v2/proxy=<ON/OFF>

Sample URL

https://192.168.xx.xx:5480/api/v2/proxy=OFF

Sample cURL

curl -k -X POST https://{Gateway_IP}:5480/api/v2/proxy=ON/OFF

Sample 1: Turn on proxy

This sample turns on the Squid proxy server on the gateway.

Sample 1 request

To enable the proxy service:

curl -k -X POST https://192.168.xxx.xxx:5480/api/v2/proxy=ON

Sample 1 response

{"Success": "Squid Proxy Successfully Turned ON"
}

Sample 2: Turn off proxy

This sample turns off the Squid proxy server on the gateway.

Sample 2 request

To disable the proxy service:

curl -k -X POST https://192.168.xxx.xxx:5480/api/v2/proxy=OFF

Sample 2 response

{"Success": "Squid Proxy Successfully Turned OFF"
}